Handlevogn

Logg ut

Avløpsslam

Avløpsvann fra husholdinger føres via det offentlige avløpsnettet til renseanlegg. I renseanlegget skilles det ut avløpsslam. På grunn av høyt innhold av organisk materiale og næringsalter kan avløpsslam være en ressurs som jordforbedringsmiddel og gjødsel. 

Håndtering og bruk av avløpsslam er regulert gjennom forskriftom gjødselvarer mv. av organisk opphav. Reglene for bruk av avløpsslam forvaltes av helse- og landbruksmyndighetene i kommunen.

Ved bruk av avløpsslam skal det sendes melding til kommunen.
Last ned meldeskjema her.Meldeskjemaet finnes også hos slamprodusentene TAU (Tønsbergfjordens avløpsutvalg) og Veidekke Gjenvinning Vestfold.

Regelverket er strengt, både med hensyn til krav til kvalitet og bruk:

Slamkvalitet:

  • Slam som skal brukes, skal lukte minst mulig. Det er derfor stilt krav om stabilisering av slammet.
  • For å unngå at sykdomsfremkallende organismer spres kreves det at slammet skal ha gjennomgått en hygenisering. Dette innebærer at slammet utsettes for høy temperatur (og ved enkelte metoder også høy pH) over en viss tid slik at bakterier, parasittegg og virus uskadeliggjøres.


Begrensninger på bruk:

  • Slam må ikke spres i eng, i gartneri eller der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt.
  • Der slam er spredt kan det først dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt etter at det er gått tre år siden sist sprededato.
  • Slam må ikke spres på snødekket eller frossen mark, og uansett ikke i perioden fra og med 1. november til 15. februar.
  • Etter spredning skal slammet nedmoldes straks og seinest innen 18 timer. (Ved tett bebyggelse stilles det strengere krav til nedmolding.)
  • Redskaper, maskiner, klær og liknende som kommer i kontakt med slammet må rengjøres og god personlig hygiene tilses.
  • Tilsøling av vei og gårdsplass under transport skal ikke forekomme.
  • Bruker av slam plikter å legge fram de opplysningene som er nødvendig for at tilsynsmyndighetene skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter forskriften.
  • Bruker av slam skal føre internkontroll. Dette medfører bla at spredning av slam må tas med i gjødselsplanleggingen.

Forskriften begrenser også mengde avløpsslam som kan brukes pr. arealenhet når avløpsslam benyttes i jordbruket. 

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post:

mhv@re.kommune.no

 

Følg oss på facebook


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no