Handlevogn

Logg ut

Campingplasser

Campingplasser omfattes av forskrift om miljørettet helsevern hvor det er et overordnet mål at virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører helseskade eller ulempe.

Dusjanlegg kan innebære risiko for spredning av legionella via aerosol. For mer informasjon om risikovurdering, rengjøring og desinfeksjon, viser vi til Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av legionellasmitte.

Det kan også være lekeplasser og andre innretninger på en campingplass som kan innebære ulykkesrisiko.

Lovverk
Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3 a, Krav om å hindre spredning av legionella via aerosoler.

Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3, Miljø og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer, § 10 helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer: Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.Direktoratet for sikkerhet og beredskap fører tilsyn etter denne forskriften.

Virksomhetens plikter
Gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser og påse at disse etterleves.

Meldeplikt
Før ny campingplass tas i bruk, eller ved vesentlige utvidelser eller endringer, skal ansvarlig for virksomheten legge fram melding til kommunen. Meldingen skal inneholde en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for besøkende.
Last ned meldeskjema her.

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner 2013

Miljørettet helsevern førte på vegne av kommuneoverlegene  tilsyn med 26 campingplasser og gjestehavner sommeren 2013. Rapporten kan i helhet leses her:Tilsyn med campingplasser og gjestehavner 2013.

Opplysningsplikt
Den ansvarlige for virksomheten skal av eget tiltak gi tilsynsmyndigheten opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Internkontroll
Det skal etableres et internkontrollsystem for å sikre systematisk oppfølging av regelverket. Internkontrollssystemet bør inneholde bl.a

• Oversikt over lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder virksomheten
• Rutiner for rengjøring og desinfeksjon av dusjanlegg
• Renholdsplan
• Avfallshåndtering
• Rutiner for sikkerhet og beredskap
• Syste
m for avvikshåndtering

Miljørettet helsevern har laget en IK-hjelper for campingplasser og gjestehavner. IK-hjelperen er et forlag til hvordan et internkontrollsystem kan bygges opp. 


Miljørettet helsevernavdelingens oppgaver
• Motta og behandle meldinger om campingplasser
• Behandle klagesaker 
• Føre tilsyn, evt. i form av systemrevisjon 
• Gi pålegg om nødvendige tiltak 
• Gi råd og veiledning

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post:

mhv@re.kommune.no

 

Følg oss på facebook


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no