Handlevogn

Logg ut

Skadedyr

Med skadedyr forstås insekter, fugler, pattedyr og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller som gjør materiell skade og dermed utløser bekjempelsestiltak. Sykdomsfremkallende mikroorganismer regnes ikke som skadedyr.


Helserisiko
Skadedyr kan forårsake sykdommer eller helseproblemer hos mennesker via bitt, ved forurensning av matvarer, drikkevann eller ved forurenset badevann. Skadedyr kan også gi helseplager i form av allergiske reaksjoner. I tillegg kan skadedyr på forskjellige måter forårsake materielle skader.

Det er eier eller bruker av bygning, innretning eller annet, som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, evt. oppdage, eller utrydde forekomst av skadedyr i henhold til forskrift om skadedyrsbekjempelse.


Skadedyrbekjempelse
Den som eier eller bruker en bygning, innretning eller annet, kan selv utføre skadedyrsbekjempelse på eget område. Det må brukes bekjempelsesmidler og metoder som gir minst mulig skadevirkninger for miljø og helse, men som gir ønsket resultat. Kjemiske midler som benyttes, skal være godkjente til formålet.

Kommunen kan pålegge den ansvarlige å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge eller utrydde skadedyr hvis forekomst av skadedyr tilsier dette. Dersom ikke pålegget følges, kan kommunen gjennomføre tiltak for den ansvarliges regning.

Har skadedyr først etablert seg, er ofte vanskelig å bekjempe dem uten profesjonell hjelp. For å ha rett til å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves godkjenning av Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttets oversikt over godkjente skadedyrbekjemperefinner du her.

Miljørettet helsevern fører tilsyn med skadedyrbekjempere på vegne av kommuneoverlegen.


Hygienesertifikater for skip, ”rottesertifikat”                                

Hygienesertifikat for skip vil ikke lenger bli levert av Miljørettet helsevern i Vestfold.
Ordningen med Ship Sanitation Certificates er regulert gjennom «International Health Regulations (2005)». Se liste over godkjente havner for utførelse av hygienesertifikat.


Ordningen administreres av Helsedirektoratet og seniorrådgiver/cand.jur. Hilde Skagestad /avdeling allmennhelsetjenester /tlf. 810 20 050, dir. 24 16 38 32 /Hilde.Skagestad@helsedir.no


Mer informasjon om skadedyr og skadedyrbekjempelse:
På Folkehelseinstituttets internettsider er det utarbeidet en egen temaportal om skadedyr.
Mer informasjon om skadedyrbekjempelse finnes på Folkehelseinstituttets nettside med veiledere om skadedyrkontroll.

Kilde:

Folkehelseinstituttet

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post: mhv@re.kommune.no
 


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no