Handlevogn

Logg ut

Inneklima i barnehager og skoler

Et godt inneklima er viktig for trivsel og læring. Det bør jobbes kontinuerlig med å ha et så godt inneklima som mulig, også fordi inneklimaforholdene kan forandre seg over tid.

Ved inneklimaproblemer tilsier all erfaring en trinnvis fremgangsmåte. Begynn med å vurdere om det er sannsynlig at plagene kan skyldes opphold ved skolen eller barnehagen, eller andre steder. Dersom plagene avtar når man er borte fra skolen / barnehagen bør man undersøke forholdet nærmere.

Klager på tørr luft i innemiljøet er hyppige. Opplevelsen av tørr luft skyldes ofte at luften er forurenset med støv og/eller er for varm, heller enn at luften er tørr. Følelsen av tørr luft øker også med økende luftbevegelse. Hvis luften føles tørr og temperaturen overstiger 22 °C i fyringssesongen, bør den senkes til rundt 20 oC. Dette kan gi en betydelig reduksjon i klagene på tørr luft. Såre, anstrengte øyne, trøtthet og hodepine tilskrives ofte dårlig inneluftkvalitet, men kan også oppstå som følge av ugunstig belysning eller annet.

Inneklimaproblemer har ofte vært knyttet til feil i ventilasjonsanlegg. Det kan derfor være nyttig å kontrollere ventilasjonsanlegget og driften av dette. Det er også viktig at antall personer i rommet står i forhold til areal og ventilasjonskapasitet.

Ellers er følgende forhold viktige risikofaktorer som bør vurderes når man skal finne årsaker og vurderer tiltak:
  • fuktskader, vekst av muggsopp
  • dårlig renhold og støv, manglende renhold på høyereliggende flater,
  • støvsamlende lagring og inventar som vanskeliggjør et godt renhold
  • slitasje på vegger, tak og gulv som vanskeliggjør et godt renhold
  • bruk av maling, lakk, lim og hobbykjemikalier
  • avgassing fra materialer og inventar
  • allergikilder som dyrehold (medelever som har dyr hjemme)

Inneklimamålinger
For å kartlegge inneklimaet er vanlige parametere å måle på temperatur, luftfuktighet og CO2. CO2 gir i seg selv ikke helseskader i de konsentrasjoner som finnes i skoler og barnehager, men benyttes som en indikator på luftutskiftet. Et høyt CO2 -nivå indikerer at luftutskiftet er for dårlig i forhold til antall personer i rommet. Om inneklimamålingene utføres riktig og sammen med en grundig befaring, vil man få en god indikasjon på om inneklimaet i det aktuelle bygget er tilfredsstillende.

Grenseverdier og normer for inneklima
• Folkehelseinstituttets norm for karbondioksid, CO2, er satt til 1000 ppm i oppholdrom.
• Grenseverdi for romtemperatur er 20 - 24 °C om vinteren og 23-26°C om sommeren. Overskridelser må kunne godtas om sommeren, men helst ikke over mer enn 2 uker.
• Grenseverdi for gulvtemperatur er 19-26°C
• Temperaturforskjeller skal ikke overstige 3oC per. høydemeter (eksempelvis temperaturforskjell mellom gulv og hodehøyde)
• Fukt og råteskader og/eller synlig mugg og mugglukt skal ikke forekomme.


Direktoratet forstrålevern og atomsikkerhet kom i 2014 med nye bestemmelser om radon, samt i 2015 med en måleprosedyre for radon i skoler og barnehager.

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:
  • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
  • Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen
  • Maksimumsgrensen er 200 Bq/m3

Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger.Radonmålinger må utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden. Radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger bør være årsaksspesifikke, rettet mot identifiserte radonkilder og søke å oppnå så lave radonnivåer som mulig.


Brukeradferd
Erfaringer fra skoler og barnehager viser at mange mindre tiltak som skolen eller barnehagen selv kan utføre, som en del av den ordinære driften kan utføre. Dette kan ha positiv effekt på innemiljøet. I tillegg vil mange kostbare, tekniske tiltak ha liten effekt dersom en ikke samtidig får til en bedret brukeradferd i virksomheten. Det bør derfor legges opp til orientering for brukerne av bygningen, slik at disse får nødvendig kunnskap om hva de selv kan gjøre for positivt å påvirke sin inneklimasituasjon.

Eksempler på slike tiltak er:
• Vurdere tiltak ved inngangspartiet for å hindre skitt i å komme inn i bygningen:
o absorpsjonsmatter
o skraperister
o tørt dekke ved inngangen
• Generell opprydding/orden gjør renholdet enklere og hindrer dannelse av støvdeponier
• Senke innetemperaturen ca. 20 °C
• Luftepauser
• Sørge for at elever er ute av bygget i friminuttene
• Unngå dobbelttimer
• Vurdere å endre rutiner for bruk av lokaler
• Redusere personbelastningen
• Fjerne støvdeponier:
o høye skap og hyller bør føres opp til himlinger eller avsluttes med skråkant øverst,
o benytte reoler og hyller som kan lukkes, unngå mye tekstiler
• Unngå yttertøy inne
• Bruke innesko
• Vurdere renholdsrutinene

Mer informasjon om inneklima:
For mer informasjon om inneklima se her. Det er også utfyllende informasjon om faktorer som påvirker inneklimaet under menyknappen Inneklima.


På folkehelseinstituttets nettsider er det utarbeidet en egen temaside om inneklima.

Anbefalte faglige normer for inneklima, rapport 2015:1.Folkehelseinstituttet

Inneklima i skoler og barnehager. Helsemessig betydning for barn og unge. Folkehelseinstituttet 2016. 

Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase.

Inneklima i skoler og barnehager

Vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte - en veiledning (4. utgave)

Fuktige bygninger gir helseplager (NTNU, Det medisinske fakultet 2000)

SINTEF Byggforsk

Planter i barnemiljøer. Helsedirektoratet.

På nettsiden www.inneklima.com gis det fyldig informasjon om inneklima.

Miljø og helse i barnehagen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Miljø og helse i skolen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Nyhetsbrev

Jeg vil abonnere på nyhetsbrevet.

Kontakt oss

Miljørettet helsevern i Vestfold
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal

Tlf: +47 33 06 10 00
Telefaks: +47 33 06 10 01
E-post:

mhv@re.kommune.no

 

Følg oss på facebook


Interkommunalt samarbeid med:

Færder kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Re kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Tønsberg kommune

 

Miljørettet helsevern i Vestfold  |  Postboks 123, 3164 Revetal  |  Org nr: 983 885 497
Tlf: +47 33 06 10 00  |  Fax: +47 33 06 10 01  |  E-post:
mhv@re.kommune.no